กฎระเบียบการทำออนไลน์

กฎระเบียบว่าด้วยการตลาดออนไลน์ (Online)
และโซเชียลมีเดีย (Social Media)

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารแบรนด์ เอโฟร์เอส (A4S) ได้อย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในตลาดโซเชียล มีเดีย บริษัทฯ จึงขอกำหนดกฎระเบียบว่าด้วยการตลาดออนไลน์ (Online) และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ดังนี้

หมายเหตุ

***อาจมีกฏระเบียบมากขึ้น ในอนาคต

***การละเมิดกฏ ระเบียบ จรรยาบรรณ จะมีบทลงโทษ เป็นลำดับขั้น ตั้งแต่ ตักเตือน คาดโทษ ปรับเงิน ฟรีซรหัส ไม่ประกาศเกียรติคุณ ไม่อนุมัติทริปท่องเที่ยว จนถึงตัดรหัส  คำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สุดครับ ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อการเติบโต ที่มั่นคงและยั่งยืน ของพวกเราทุกคนครับ