ต่ออายุสมาชิก

การต่ออายุสมาชิกเอโฟร์เอส

 • นักธุรกิจเอโฟร์เอส จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอโฟร์เอส เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุของนักธุรกิจเอโฟร์เอส 300 บาท/ปี สมาชิกสามารถขอต่ออายุสมาชิกได้ ก่อนวันหมดอายุ 90 วัน โดยการต่ออายุสมาชิกจะต่อเป็นปีต่อปีเท่านั้น
 • บริษัทฯ มีระยะเวลาผ่อนผันหลังวันหมดอายุสมาชิก 90 วัน โดยบริษัทฯ ยังคงโอนค่าคอมมิชชั่นให้ตามปกติ หากสมาชิกท่านนั้นยังคงมีคุณสมบัติอื่นๆ ในการรับค่าคอมมิชชั่นตามเกณฑ์ของบริษัทฯ แต่หากเลยระยะเวลาผ่อนผันแล้ว บริษัทฯจะล้างค่าคอมมิชชั่นของรหัสสมาชิกนั้นออกจากระบบ
 • สมาชิกสามารถต่ออายุได้ที่สาขา หรือต่ออายุผ่านระบบออนไลน์
 • สมาชิกที่ไม่ทำการต่ออายุสมาชิก จะยังสามารถซื้อสินค้าได้ แต่จะไม่ได้รับการจ่ายโบนัสใด ๆ ตามแผนการตลาดของบริษัท และไม่มีการยกยอด CV ที่เหลือ สำหรับสมาชิกที่หมดอายุสมาชิกไปแล้ว
 • สมาชิกที่ต่ออายุภายในระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปีจากวันหมดอายุเดิม แต่หากต่ออายุหลังระยะเวลาผ่อนผัน อายุสมาชิกใหม่จะนับไปอีก 1 ปี นับจากวันต่ออายุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธบุคคลใดๆ ที่สมัครเป็นนักธุรกิจเอโฟร์เอส โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้บุคคล ดังกล่าวทราบในทุกกรณี ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคยสมัคร หรือไม่เคยสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจเอโฟเอสก็ตาม การสมัครเป็นนักธุรกิจเอโฟเอส จะมีสถานภาพการเป็นนักธุรกิจเอโฟเอสโดยสมบูรณ์ เมื่อได้มีการทำการบันทึกข้อมูลในใบสมัครเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการตรวจสอบใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครว่าครบถ้วนสมบูรณ์โดยเจ้าพนักงานของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง ยังมิได้หมายความว่าการสมัครเป็นนักธุรกิจเอโฟเอสเสร็จสมบูรณ์แต่ประการใด
 • การยกเลิกรหัสสมาชิก บริษัทฯจะทำการยกเลิกรหัสสมาชิกในกรณีดังต่อไปนี้
  – กรณีสมัครสมาชิกแล้ว ไม่ส่งสำเนาบัตรประชาชนนานกว่า 2 เดือน หลังจากวันที่สมัครสมาชิก
  – กรณีสมาชิกไม่ซื้อสินค้าติดต่อกันนานเกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าครั้งล่าสุด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับ หรือปฏิเสธการต่ออายุสมาชิกภาพของนักธุรกิจเอโฟเอส ทุกกรณี หากนักธุรกิจเอโฟเอส กระทำการ ที่ฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณ หรือดำเนินธุรกิจบนแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือเคยได้รับการตักเตือนจากบริษัทฯ แล้วเพิกเฉย มิได้ให้ ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจเอโฟเอส ของตนให้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องดีงาม