สมัครสมาชิก

การสมัครเป็นนักธุรกิจเอโฟร์เอส

บริษัทฯ มีลักษณะของการสมัครเข้าร่วมธุรกิจเพียงแบบเดียว ทุกคนที่สมัครเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแบบใดจะมีสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน สามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทฯ ได้ตามที่ระบุในคู่มือนักธุรกิจทุกประการ

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • การยื่นใบสมัคร
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากบิดา, มารดา, หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย โดยจะต้องแนบทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้ปกครองและของผู้สมัคร
 • กรณีของสามี ภรรยา ทั้งที่จดทะเบียนสมรส (นิตินัย) หรือมิได้จดทะเบียนสมรส (พฤตินัย) ให้ถือเป็นบุคคลเดียวกันและต้องสมัครในรหัสเดียวกันเท่านั้น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ความหมายของคำเฉพาะ และการตีความในธุรกิจเอโฟร์เอส)
 • ผู้สมัครจะต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงการดำเนินธุรกิจเอโฟร์เอส และแผนธุรกิจเทอร์โบไฮบิทของบริษัทฯ ทุกประการ
 • อัตราค่าสมัครเป็นนักธุรกิจเอโฟร์เอส 300 บาท

หมายเหตุ : สมัครได้ 1 คน ต่อ 1 รหัสเท่านั้น (สามีภรรยาถือเป็นบุคคลคนเดียวกัน)

การยื่นใบสมัครแบบทั่วไป

เมื่อนักธุรกิจเอโฟร์เอสกรอกใบสมัคร และแนบเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นได้ที่ศูนย์บริการ เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น ทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาทำการ หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่เท่านั้น (ระบุที่มุมซองว่า แผนกทะเบียนสมาชิก) เมื่อพนักงานได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครของท่านและตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนก็จะป้อนข้อมูลเข้าระบบให้เป็นที่เรียบร้อย

***บริษัทฯ งดให้บริการรับใบสมัครเพื่อคีย์หน้าเคาน์เตอร์ ทุกสาขา ในวันจัทร์ ของทุกสัปดาห์ (วันปิดยอด)

 

การยื่นใบสมัครที่กรอกออนไลน์ไว้แล้ว

นักธุรกิจเอโฟร์เอส สามารถใช้ใบสมัครที่ซื้อจากบริษัทฯ หรือพิมพ์ใบสมัครจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อป้อนข้อมูลในใบสมัครที่กรอกไว้เรียบร้อยแล้วลงในระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วค่อยนำส่งใบสมัครรวมถึงเอกสารประกอบการสมัครมาที่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน โดยสามารถนำส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยการยื่นที่ศูนย์บริการ เอโฟร์เอส แคน คอร์ปอเรชั่น ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานใหญ่เท่านั้น (ระบุที่มุมซองว่า แผนกทะเบียนสมาชิก)

ทั้งในกรณีการเป็นผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม (ถ้ามี) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  – กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ แต่ในบัตรดังกล่าวมิได้ระบุวันเดือนปีเกิด และที่อยู่ตามบัตรประชาชน จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง
  – กรณีใช้สำเนาใบเหลือง (ใบต่ออายุของบัตรประชาชน) และต้องยังไม่หมดอายุ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง]
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครหลักเท่านั้น หากท่านมิได้ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาให้บริษัทฯ ท่านก็จะยังไม่ได้รับการโอนโบนัส (หากมีโบนัส บริษัทฯ จะยังเก็บโบนัสของท่านไว้ และโอนให้ในรอบการจ่ายโบนัสเมื่อท่านได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารมาแล้วเท่านั้น) โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบทุกครั้งที่ท่าน log in เข้าระบบด้วยข้อความ ท่านยังไม่ได้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของท่านมายังบริษัทฯ ท่านต้องระบุรหัสสมาชิกนักธุรกิจเอโฟร์เอส ของท่านในสำเนาดังกล่าวด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย) ในกรณีที่ผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์