หนีร้อนไปนอนทะเล Long Beach Leader Retreat 2019 (มีนาคม – เมษายน)