4. คุณณัฏฐ์นันธ์ นุกูลภูก้านก่อง และ คุณพาตีเม๊าะ เจะเลาะ