ลาขาดความจนกับสุดยอดนวัตกรรมการเกษตร 4.0 จ. นครสวรรค์