ลาขาดความจนกับสุดยอดนวัตกรรมการเกษตร 4.0 จ. หนองคาย