สารบำรุงดิน-เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก

4Soil

SOIL  ENRICHMENT INTENSIVE FORMULA
สารเพิ่มประสิทธิภาพดิน สารปรับปรุงบำรุงดิน

สูตรเข้มข้น  ชนิดผง ตราโฟร์ที

สามารถใช้ในการ ปรับปรุง บำรุงดิน ส่งเสริมการเตรียมดินก่อนปลูก  หรือ บำรุงดิน ในช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ดินมีความเหมาะสมต่อการทำงาน ต่อระบบของรากพืช ช่วยลดสภาพปัญหาของดินเพาะปลูกต่างๆ อาทิเช่น สภาพดินเสื่อมโทรม ดินแข็งกระด้าง ดินเป็นกรดจัด ดินเป็นด่างสูง ดินเป็นสนิม ดินขาดอินทรีย์วัตถุ ดินเป็นพิษ ดินที่มีโรคพืช เชื้อรา แบคทีเรียตกค้าง

มีคุณสมบัติและสารประกอบที่สำคัญดังนี้

1.ซีโอไลต์ (Zeolite) ช่วยลดความเป็นพิษในดินที่เกิดจากสภาพ กรด เปรี้ยว หรือ สนิม ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับดินเพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับรากพืช

2.ฮิวมิคแอซิด (Humic acid) ช่วยปรับสภาพดิน เพิ่มความสมบูรณ์โดยเปรียบเสมือนการเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปในดิน และ ยังช่วยยึดจับธาตุอาหารในดินให้ปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งทำให้เกิดจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น

3.ซิลิก้า(Silica) ทำหน้าที่ปรับโครงสร้างดิน ลดความแข็งกระด้างของดินได้อย่างร็วดเร็ว สลายการยึดเกาะและความเหนียวของดิน เพิ่มการถ่ายเท น้ำและอากาศในดินได้อย่างดี รากพืชสามารถดูดซึมเพื่อไปใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มความแข็งแรงของเซลล์ให้มากขึ้น

4.สาหร่ายน้ำตาล ( Brown algae ) ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างร็วดเร็วมีกรดอะมิโนต่างๆที่ดินและพืชต้องการปรับคุณสมบัติของดินให้ดียิ่งขี้นเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุธาตุอาหารระหว่างดินกับรากพืช ส่งเสริมให้พืชและการทำงานของรากพืช มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องและสมบูรณ์

 

ประโยชน์ จากการนำไปใช้ 

1 .ช่วยให้เกษตรกรลดปัญหา สภาพดินเสื่อมโทรมต่างๆ ได้อย่างร็วดเร็ว และสามารถใช้ทั้งก่อนปลูกในการเตรียมแปลง หรือ หลังปลูกในขณะการเจริญเติบโตก็ได้

2.ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ในการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งมีต้นทุนที่สูง และใช้เวลามาก

3.เห็นผลเร็ว และ สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างดิน และไม่เป็นพิษต่อระบบนิเวศน์

4.เกษตรกร สามารถ ลดการใช้ปุ๋ยต่างๆได้มากขึ้น เพราะ รากพืชจะสามารถดูดซึมธาตุอาหาร ที่อยู่ในดิน ได้มากขึ้น

5.เกษตรกร สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีต่างๆได้ อาทิเช่น ผสมร่วมกับ ยากำจัดวัชพืชชนิดต่างๆ เพื่อความสะดวกของการจัดการ

 

อัตราและวิธีการใช้ 

1.การเตรียมแปลงปลูก ก่อนปลูก หรือ หลังปลูกเสร็จ 1 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร

2.ฉีดบำรุงดินและบำรุงพืช ในช่วงระยะการเจริญเติบโต อัตราครึ่งช้อนถึง1ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร

3.สภาพดินมีปัญหาต่างๆอย่างรุนแรง อัตรา 2 ช้อน ต่อน้ำ 20 ลิตร

(หมายเหตุ : 1 ช้อน ตวง มีขนาด 10 กรัม )

 

การเก็บรักษา ควรเก็บไว้ในที่ร่ม 

พ้นแสง หลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศและความชื้นในระหว่างจัดเก็บ